Şehircilik ve Tasarım Hizmetleri

Şehircilik Hizmetleri
Kentsel Dönüşüm Projeleri
Kent hayatını iyileştirmek, pek çok açıdan daha yaşanılır şehirler yaratmak ve şehirlerin ulusal ve küresel boyutta diğer şehirleri takip edebilmesini sağlamak amacıyla yapılan dönüşüm çalışmalarıdır. Bu çalışmalar kapsamında kentin "coğrafyası, fiziki mekanı, sosyal, ekonomik ve kültürel yapısı" ile bir bütün olarak ele almak ve kente bir kimlik atfederek çalışmalarda bulunmak, kentsel dönüşüm projeleri ile sağlıklı şehirlerin oluşturulmasını sağlamak amaçlanmaktadır.   Nazım ve Uygulama İmar Planları (1/25 000-1/5000 ve 1/1000)
Üst ölçekli planlar ile geliştirilen temel hedef, oluşturulmuş politika ve prensiplere uygun olarak kentin ana gelişme kararlarını ve arazi parçalarının kullanış biçimlerini, kullanımların büyüklük ve dağılımı ile nüfus dağılımı ve yoğunluk kararlarını belirleyen yeni imar planlarının yanı sıra ilave ve revizyon planlama çalışmalarıdır.   Koruma Amaçlı İmar Planları
Özgün nitelikler taşıyan tarihi bölgeleri, kentlerin ayrılmaz bir parçası olarak görmek ve bu alanların niteliklerini  ve değerlerini saptamak, belgelemek, koruma sorunlarını ve yeni yapılanma koşullarını belirlemek ve kentle işlevsel bütünleştirilerek yaşatılmasını sağlamak amacıyla yapılan planlama çalışmalarıdır.
Uzun Devreli Gelişim Planları
Ülke ve bölgelerin sosyo-ekonomik gelişme eğilimlerini, yerleşmelerin gelişme potansiyellerini, sektörel hedefleri ve alt yapıların dağılımını belirlemek üzere hazırlanan gelişim planlardır.  Üst Ölçekli Planlar (1/100 000 ve 1/50 000-1/25 000)
Ülke ve Bölge plan kararlarına uygun olarak konut, sanayi, tarım, turizm, ulaşım gibi yerleşme ve arazi kullanılması kararlarını belirleyen planlama çalışmalarıdır.   Kentsel Tasarım Projeleri ( 1/200-1/100 ve 1/50)
Üst ölçekli mekansal gelişme stratejileri doğrultusunda kentin ve parçalarının her türlü fiziksel- mekansal düzenlemelere ilişkin hedef, ilke, yaklaşım ve tekniklerin belirlenmesi amacıyla yapılan tasarım çalışmalarıdır.Yönetim Planı Çalışmaları
Geliştirilmesi ve korunması düşünülen alanların vizyon, amaç ve hedefleri ile bu hedeflere ulaşmak için gerekli faaliyetleri belirleyen, planların hazırlanması ve uygulanmasında paydaşların katılımcılığının boyutları ve koşullarını tanımlayan, alanın etkili yönetimi ve etkin kullanımına yönelik çalışmalardır. Maket Projeleri
Planlama ve mimari alanlarda yürütülen çalışmalara yönelik oluşturulan maket çalışmalarıdır.

Tasarım Hizmetleri

Konut
Ofis
Cafe & Restaurant
Otel
Sağlık
Eğitim

İllüstrasyon Hizmetleri